Oferta / Pierwsze uruchomienie

Pierwsze uruchomienie

Pierwszego uruchomienia urządzenia przed rozpoczęciem jego eksploatacji dokonuje Autoryzowany Serwis na zlecenie Użytkownika w tym celu prosimy o kontakt z numerem telefonu 511 585 491.

Dopuszcza się rozruch urządzenia przez instalatora. Poprzez rozruch urządzenia rozumie się wstępne włączenie urządzenia do pracy. W takim przypadku, pierwsze uruchomienie musi być dokonane w ciągu 14 dni od daty rozruchu. Koszt usługi pierwszego uruchomienia (bez dojazdu) pokrywa gwarant.

Pierwsze uruchomienie ma na celu dokonanie optymalnych nastaw urządzenia w celu jego ekonomicznej i bezpiecznej pracy.


Pierwsze uruchomienie obejmuje:

sprawdzenie prawidłowości podłączenie urządzenia grzewczego do instalacji hydraulicznej, elektrycznej, gazowej oraz odprowadzenia spalin,

regulację parametrów grzewczych,

kontrolę poprawności działania,

sprawdzenie zabezpieczeń,

zapoznanie użytkownika z działaniem urządzenia.

 

Pierwsze uruchomienie nie obejmuje:

dojazdu serwisanta do usługi,

kontroli wykonanych instalacji,

usuwania wad instalacji, do których urządzenie jest podłączone,

wszystkich prac montażowych (m.in. montażu i podłączenia automatyki).

 

Ww. usługi wykonywane są na koszt Klienta.

Prawidłowa obsługa i konserwacja

Aby zapewnić prawidłowe i niezawodne działanie urządzenia, zalecamy stosowanie się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi. Powietrze pobierane do spalania nie może zawierać substancji agresywnych. Za substancje działające silnie korodująco uważa się chlor i fluor zawarte w rozpuszczalnikach , klejach i środkach czyszczących stosowanych w gospodarstwach domowych. Dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji, zaleca się coroczną konserwację urządzenia. Konserwację wykonuje Autoryzowany Serwis na koszt Użytkownika.

×
Masz pytania i wątpliwości?
Zapraszamy do kontaktu